Επιστημονική Επετηρίδα

Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

Η Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος είναι μία από τις επιστημονικές εκδόσεις της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΨΕΒΕ).

Στόχος της Επετηρίδας είναι να συμβάλει στην καλλιέργεια του επιστημονικού λόγου και στη διάδοση της έγκυρης ψυχολογικής γνώσης που παράγεται τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς από Έλληνες και ξένους επιστήμονες. Επίσης, να συμβάλει στην ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου και στην ενημέρωση σε επιστημονικά θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος της επιστήμης της ψυχολογίας.

Επιδίωξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ψ.Ε.Β.Ε είναι η ύλη του κάθε τόμου να αποτελείται από άρθρα που προκύπτουν από παρουσιάσεις εμπειρικών ή θεωρητικών εργασιών σε συγκεκριμένες επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας, ιδιαιτέρως από παρουσιάσεις νέων επιστημόνων και προσκεκλημένων εισηγητών. Η επιλογή των άρθρων που δημοσιεύονται γίνεται με βάση την επιστημονική τους ποιότητα μέσα από σύστημα τυφλής κρίσης εξωτερικών κριτών και της Εκδοτικής και Συντακτικής Επιτροπής του τόμου.

Η Επετηρίδα εκδίδεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και δημοσιεύει εργασίες στα ελληνικά ή / και στα αγγλικά.

Η Επετηρίδα εκδίδεται σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και διατίθεται δωρεάν στα μέλη της Ψ.Ε.Β.Ε.

Η πώλησή της γίνεται αποκλειστικά από τον Εκδοτικό Οίκο με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η Ψ.Ε.Β.Ε. για την έκδοσή της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ψ.Ε.Β.Ε. προσβλέπει στην ενεργό συμμετοχή όλων των μελών της ελληνικής ψυχολογικής κοινότητας στην έκδοση της Επετηρίδας.

Τομος 8
2010

Τομος 7
2009

Τομος 6
2008

Τομος 5
2007

Τομος 4
2006

Τομος 3
2005

Τομος 2
2004

Τομος 1
2003