Έκθεση Δραστηριότητας του Δ.Σ. της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΨΕΒΕ) Έτους 2005

Στη χρονιά που πέρασε η ΨΕΒΕ, πραγματοποίησε την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της (σήμερα 16/12/2005) και το Δ.Σ. συνεδρίασε τέσσερις φορές μέχρι σ...

Έκθεση Δραστηριότητας του Δ.Σ. της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΨΕΒΕ) Ετών 2002 – 2004

Στα τρία χρόνια που πέρασαν από την έναρξη της λειτουργίας της ΨΕΒΕ, πραγματοποιήθηκαν δύο Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας και το Δ.Σ. συνεδρίασε δέ...