Υποτροφία ΨΕΒΕ

Η υποτροφία που χορηγεί η ΨΕΒΕ αποτελεί μια προσπάθεια αναγνώρισης και ενίσχυσης του ερευνητικού έργου που παράγεται στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η "Υποτροφία ΨΕΒΕ", ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000), δίνεται σε υποψήφιο/α διδάκτορα που φοιτά σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και επόπτης της διδακτορικής διατριβής είναι τακτικό μέλος της ΨΕΒΕ, ταμιακώς τακτοποιημένο.

Ο/Η αιτών/ούσα πρέπει να βρίσκεται στο δεύτερο ή τρίτο έτος σπουδών της εκπόνησης του πρώτου διδακτορικού του/της.

Η υποτροφία προκηρύσσεται κατά το πρώτο έτος της θητείας του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου και χορηγείται σε δύο δόσεις των 1.000 ευρώ η κάθε μία.

Η προκήρυξη της Υποτροφίας αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΨΕΒΕ ανά τριετία, κατά τους μήνες Μάρτιο ή Απρίλιο.

Η αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης υποψήφιου/ας διδάκτορα πρέπει να συνοδεύεται από μία παρουσίαση 2.500-3.000 λέξεων, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα εξής:

(α) σαφής περιγραφή του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής, δηλαδή να υπάρχει μια θεωρητική εισαγωγή, όπως και οι στόχοι και οι υποθέσεις της έρευνας,

(β) η ερευνητική μέθοδος και στοιχεία για την ανάλυση των δεδομένων,

(γ) αιτιολόγηση της πρωτοτυπίας,  της καινοτομίας, και της συμβολής της έρευνας και

(δ) βιβλιογραφία.

Η αίτηση πρέπει να είναι γραμμένη στα Ελληνικά. Πρέπει, επίσης, να συνοδεύεται από δύο συστατικές επιστολές, η μία εκ των οποίων πρέπει να προέρχεται από τον επόπτη της διδακτορικής διατριβής.

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι αιτήσεις αποστέλλονται για κρίση σετουλάχιστον δύο εξωτερικούς κριτές. Την εποπτεία της διαδικασίας της κρίσης έχει τριμελής επιτροπή, την οποία ορίζει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της ΨΕΒΕ και αποτελείται από μέλη του. Τα κριτήρια χορήγησης της υποτροφίας είναι η πρωτοτυπία και η καινοτομία του θέματος, η σαφήνεια και η ποιότητα του θεωρητικού μέρους της ανασκόπησης, η σαφήνεια και η ποιότητα της ερευνητικής μεθόδου, η χρήση σύγχρονης βιβλιογραφίας, κ.ά. Η τριμελής επιτροπή υποβάλλει αιτιολογημένη έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο με αξιολογική κατάταξη των αιτήσεων και το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει την τελική απόφαση κατά πλειοψηφία. Η όλη διαδικασία κρίσης και αξιολόγησης περαιώνεται εντός 90 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από τους 3 κριτές χωριστάγίνεταισε κλίμακα αξιολόγησης από το 1 έως το 7 με βάση τα 10 κριτήρια, τα οποία αναφέρονται παρακάτω. Στη συνέχεια, υπολογίζεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας που συγκεντρώνει η κάθε υποψηφιότητα και καταρτίζεται ο πίνακας με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Τα 10 κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής:

  1. Τίτλος της διατριβής
  2. Εισαγωγή (σαφήνεια και ποιότητα του θεωρητικού μέρους της ανασκόπησης)
  3. Υποθέσεις
  4. Μέθοδος
  5. Ανάλυση δεδομένων
  6. Βιβλιογραφία
  7. Πρωτοτυπία
  8. Καινοτομία
  9. Συμβολή στην επιστήμη
  10. Σαφήνεια και ποιότητα του ερευνητικού σχεδιασμού

Από τη χορήγηση υποτροφίας εξαιρούνται οι αιτήσεις υποψήφιων διδακτόρων, των οποίων οι επόπτες είναι μέλη της τριμελούς επιτροπής. Δεν απαιτείται εξαίρεση της αίτησης, αν το μέλος της επιτροπής παραιτηθεί από αυτήν.  

Μετά τη χορήγηση της Υποτροφίας

Με την έγκριση της αίτησης καταβάλλεται στον/στην υπότροφο η πρώτη δόση των 1.000 ευρώ, ενώ η δεύτερη καταβάλλεται μετά την παρέλευση ενός έτους από την καταβολή της πρώτης και αφού, με φροντίδα του/της υπότροφου, έχει υποβληθεί αναλυτική έκθεση προόδου από τον επόπτη της διατριβής προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πέραν της οικονομικής υποστήριξης που χορηγείταικαι εφόσον το επιθυμεί ο/η υπότροφος μπορεί να υποβάλει για δημοσίευσηεργασία σχετική με τη διδακτορική του διατριβή στο περιοδικό της ΨΕΒΕ Hellenic Journal of Psychology.

Αν υπάρξουν περισσότερες αιτήσεις, οι οποίες κατά την αξιολόγηση κατατάσσονται στις αμέσως επόμενες τρεις θέσεις από την πρώτη, αυτές παίρνουν "διάκριση"και τη δυνατότητα δημοσίευσης της εργασίας στο Hellenic Journal of Psychology.

Ιστορικό χορήγησης της "Υποτροφίας ΨΕΒΕ"

Απόφαση για τη χορήγηση της «Υποτροφίας ΨΕΒΕ» για την τριετία 2017-2019

Κατά τη Συνεδρίαση αρ. 58 στις 15/09/2017 το ΔΣ της ΨΕΒΕ έκανε δεκτή την Έκθεση Αξιολόγησης που κατέθεσε η Τριμελής Επιτροπή και χορηγεί υποτροφία στην κ. Αθηνά Δανιηλίδου, υποψήφια διδάκτορα στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με επόπτρια την κ. Μαρία Πλατσίδου, Καθηγήτρια στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Θέμα της διατριβής: «Η διερεύνηση της ψυχικής ανθεκτικότητας των Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής και ειδικής εκπαίδευσης: προστατευτικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης».

 

Απόφαση για τη χορήγηση της «Υποτροφίας ΨΕΒΕ» για την τριετία 2014-2016

Κατά τη Συνεδρίαση αρ. 49 στις 26/06/2014 το ΔΣ της ΨΕΒΕ έκανε δεκτή την Έκθεση Αξιολόγησης που κατέθεσε η Τριμελής Επιτροπή και χορηγεί υποτροφία στην κ. Μέγαρη Καλλιόπη, υποψήφια διδάκτορα στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. με επόπτρια την κ. Μαρία-Ελένη Κοσμίδου, Καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.

Θέμα της διατριβής: «Νευροψυχολογική έκβαση και ποιότητα ζωής μετά από χειρουργική επαναιμάτωση μυοκαρδίου: Η επίδραση του γνωστικού αποθέματος, της διάθεσης, και της προσωπικότητας τύπου Δ».

 

Απόφαση για τη χορήγηση της «Υποτροφίας ΨΕΒΕ» για την τριετία 2011-2013

Κατά τη Συνεδρίαση αρ. 36 στις 5/07/2011 το ΔΣ της ΨΕΒΕ έκανε δεκτή την Έκθεση Αξιολόγησης που κατέθεσε η Τριμελής Επιτροπή και χορηγεί υποτροφία στην κ. Φενέκου Βασιλική, υποψήφια διδάκτορα στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. με επόπτρια την κ.Ευγενία Γεωργάκα, Αναπλ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.

Θέμα της διατριβής: «Καταγραφή και αξιολόγηση θεραπευτικής παρέμβασης σε άτομα με εμπειρία ακουστικών ψευδαισθήσεων».

 

Απόφαση για τη χορήγηση της «Υποτροφίας ΨΕΒΕ» για την τριετία 2008-2010

Κατά τη Συνεδρίαση αρ. 25 στις 9/06/2008 το ΔΣ της ΨΕΒΕ έκανε δεκτή την Έκθεση Αξιολόγησης που κατέθεσε η Τριμελής Επιτροπή και χορηγεί υποτροφία στην κ. Τουρούτογλου Αλεξάνδρα, υποψήφια διδάκτορα στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. με επόπτρια την κ. Αναστασία Ευκλείδη, Καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.

Θέμα της διατριβής: «Η διακοπή της γνωστικής επεξεργασίας: Γνωστικές, θυμικές, και μεταγνωστικές επιπτώσεις»