Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΨΕΒΕ συνεδρίασε 3 φορές κατά το έτος 2012.

Ι. Διοργάνωση Εκδηλώσεων
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σε συνεργασία με τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας με έδρα τη Βέροια διημερίδα με θέμα: « Η συμβολή της Ψυχολογίας σε περιόδους κρίσης», στις 14-15 Δεκεμβρίου 2012, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης στη Βέροια.

ΙΙ. Εκδόσεις
Tο 2012 εκδόθηκαν και βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας τα τεύχη 9(1) και 9(2) του Hellenic Journal of Psychology.

ΙΙΙ. Ιστοσελίδα της ΨΕΒΕ
Αναρτήθηκαν οι εργασίες του Hellenic Journal of Psychology και της Επετηρίδας της ΨΕΒΕ όλων των τευχών στην ιστοσελίδα της εταιρείας σε μορφή PDF με ελεύθερη πρόσβαση.

ΙV. Μέλη της ΨΕΒΕ
Κατά το 2012 υπήρξαν 4 νέες εγγραφές έκτακτων μελών. Η Εταιρεία έχει 157 ενεργά μέλη.

V. Οικονομικός απολογισμός της ΨΕΒΕ
Ο Οικονομικός απολογισμός της Εταιρείας για το έτος 2012 εγκρίθηκε ομόφωνα από
τη Γ.Σ.

Ο απολογισμός όλων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας εγκρίθηκε ομόφωνα από τη
Γενική Συνέλευση.

Η Γραμματέας Ο Πρόεδρος
Π. Μεταλλίδου Γ. Γρούιος