Η Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας στη συνεδρίαση αρ. 331/14 Μαρτίου 2019 αποφάσισε ότι θα εξετάσει αιτήσεις μετάταξης μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε θέση Ε.ΔΙ.Π. σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 7 του ν. 4386/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 20 του ν.4452/2017 σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας: «Σχολική Ψυχολογία», «Κλινική Ψυχολογία», «Κλινική Νευροψυχολογία».

Για τη μετάταξη απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι/ες να πληρούν σωρευτικώς τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο με ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας: «Σχολική Ψυχολογία», «Κλινική Ψυχολογία», «Κλινική Νευροψυχολογία» ,

β) να έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και

γ) να έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περίπτωσης Α’ επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα να έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό – εφαρμοσμένο – διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω.

Εφόσον εγκριθεί η μετάταξη, το μέλος Ε.ΔΙ.Π. θα στελεχώσει το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Τμήματος (Ε.ΕΦΑ.Ψ.).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτηση (βλέπε υπόδειγμα) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την 31 η Μαρτίου 2019 είτε διά ζώσης είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ, κτίριο Καραθεοδωρή (Διοίκησης) δεύτερος όροφος, γρ. 207, Πανεπιστημιούπολη Θεσ/νίκης, 54124 Θες/νικη, υπόψη κ. Σ.Λυκοπούλου.

Αίτηση